logged on: '.$x.' - '.$xx.' | log off '; } if($lang == 'sk') { echo' '; } } ?>
Štvrtok 25.7.2024 | počet návštev: 2365 prihlasený: '.$x.' - '.$xx.' | odhlásiť ENGLISH | SLOVAK
ICETA2008

6. ročník medzinárodnej konferencie venovanej
novým eLearningovým technológiám a ich aplikáciám

11. - 13. september 2008, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Zasielanie príspevkov na konferenciu


Registrácia na web stránke konferencie www.iceta.sk s uložením plného textu príspevku v angličtine v rozsahu 6 strán v textovom procesore Word a vo formáte PDF podľa tam nachádzajúcich sa pokynov je do 15. mája 2008.


Každý príspevok bude posúdený dvoma členmi medzinárodného programového výboru. O výsledku posudzovania spolu s prípadnými návrhmi na úpravu príspevku bude korešpondujúci autor vyrozumený do
10. júna 2008. Finálny príspevok pre publikovanie v zborníku treba uložiť na web stránku konferencie do
15. júla 2008


Príspevok (zvyčajne max. šesť A4 strán) pripravený a zaslaný podľa pokynov 15. máj 2008
Príspevok posúdený medzinárodným programovým výborom a zaslanie pokynov pre
autorov na opravu príspevku
10. jún 2008
Konečná verzia príspevku 15. júl 2008

Zaslaním finálneho príspevku sa autor zaväzuje registrovať sa a zúčastniť sa konferencie. Ak sa autor nezaregistruje, alebo nevloží príspevok pred stanoveným termínom, alebo nezašle registračný poplatok (jeden poplatok za jeden príspevok), bude sa príspevok považovať za neprijatý a nebude zverejnený v zborníku ani v programe konferencie ICETA 2008.

Šablóna príspevku

Prosím dodržiavajte inštrukcie na formátovanie príspevku, ktoré sú obsiahnuté v súbore:
GUIDELINES.PDF | GUIDELINES.DOC

Príspevok dokonale pripravíte jednoduchým vkladaním textu. Zároveň doporučujeme preferovať kľúčové slová zo zoznamu kľúčových slov - List of Recommended Keywords.

...movie...
posledná zmena 29.9.2008 | najlepšie prezerať prostredníctvom Mozila Firefox 2.x.x alebo Internet Exploler 7 | optimalizované pre 1024x768 | pre elfa, s.r.o. pripravil biomorf